سورس سافت | سورس پروژه | دانلود پروژه | سورس کد


م
ن
و
سورس سافت

ادامه مطلب

سورس کد چراغ راهنمایی با زبان سیسورس کد چراغ راهنمایی با زبان سی

سورس کد چراغ راهنمایی با زبان سی

در این بخش از سورس های برنامه نویسی با سورس کد چراغ راهنمایی با زبان سی از سورس های رایگان در خدمت شما دوستان هستیم.

سورس چراغ راهنمایی با زبان برنامه نویسی C کدنویسی شده است. این پروژه در اصل یک چراغ راهنمایی را به صورت گرافیکی شبیه سازی کرده است. برای اجرای پروژه در محیط گرافیکی میتونید برنامه borland C استفاده کنید تا مشکلی نداشته باشید.

سورس کد C :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>

void road(void);
void start(void);
void yellow(void);
void end(void);

void main(void)
{
 char a[5];
 int i;
 int gdriver= DETECT, gmode;
 initgraph(&gdriver, &gmode, "C:\\TurboC3\\BGI");

 do
 {
  clearviewport();
  i=55;
  for(;i>=0;i--)
  {
	start();
	settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
	setcolor(RED);
	sprintf(a,"%d",i);
	outtextxy(315,248, a);
	outtextxy(250,328, a);
	outtextxy(250,188, a);
	outtextxy(390,328, a);
	outtextxy(390,188, a);
	delay(700);
	cleardevice();
	road();
	start();
	delay(300);
  }

  clearviewport();
  i=10;
  for(;i>=0;i--)
  {
	yellow();
	settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
	setcolor(RED);
	sprintf(a,"%d",i);
	outtextxy(315,248, a);
	outtextxy(250,328, a);
	outtextxy(250,188, a);
	outtextxy(390,328, a);
	outtextxy(390,188, a);
	delay(700);
	cleardevice();
	road();
	delay(300);
  }

  clearviewport();
  i=55;
  for(;i>=0;i--)
  {
	end();
	settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
	setcolor(RED);
	sprintf(a,"%d",i);
	outtextxy(315,248, a);
	outtextxy(250,328, a);
	outtextxy(250,188, a);
	outtextxy(390,328, a);
	outtextxy(390,188, a);
	delay(700);
	cleardevice();
	road();
	end();
	delay(300);
  }
  clearviewport();
  i=10;
  for(;i>=0;i--)
  {
	yellow();
	settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
	setcolor(RED);
	sprintf(a,"%d",i);
	outtextxy(315,248, a);
	outtextxy(250,328, a);
	outtextxy(250,188, a);
	outtextxy(390,328, a);
	outtextxy(390,188, a);
	delay(700);
	cleardevice();
	road();
	delay(300);
  }

 }while(!kbhit());

 getch();

}

void road(void)
{
  setfillstyle(SOLID_FILL,DARKGRAY);
  bar(0,210,800,290);
  setfillstyle(SOLID_FILL,DARKGRAY);
  bar(280,0,360,500);
  setfillstyle(11,1);
  bar(0,200,270,210);
  bar(370,200,800,210);
  bar(0,290,270,300);
  bar(370,290,800,300);
  bar(270,0,280,210);
  bar(360,0,370,210);
  bar(270,290,280,500);
  bar(360,290,370,500);
  setcolor(BLACK);
  setfillstyle(1,WHITE);
  fillellipse(319,250,12,12);
  setfillstyle(1,15);
  bar(0,249,270,251);
  bar(370,249,700,251);
  bar(319,0,321,200);
  bar(319,300,321,500);
  setcolor(YELLOW);
  line(0,230,270,230);
  line(370,270,700,270);
  line(300,300,300,500);
  line(340,0,340,200);
}

void start(void)
{

  setcolor(BLACK);
  road();
  setfillstyle(SOLID_FILL,RED);
  fillellipse(240,180,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,RED);
  fillellipse(380,320,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,GREEN);
  fillellipse(380,180,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,GREEN);
  fillellipse(240,320,5,5);

}

void end(void)
{

  setcolor(BLACK);
  road();
  setfillstyle(SOLID_FILL,GREEN);
  fillellipse(260,180,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,GREEN);
  fillellipse(400,320,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,RED);
  fillellipse(400,180,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,RED);
  fillellipse(260,320,5,5);

}

void yellow(void)
{
  road();
  setcolor(BLACK);
  road();
  setfillstyle(SOLID_FILL,62);
  fillellipse(250,180,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,62);
  fillellipse(390,320,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,62);
  fillellipse(390,180,5,5);
  setfillstyle(SOLID_FILL,62);
  fillellipse(250,320,5,5);

}

سورس کد چراغ راهنمایی با زبان سی

امیدواریم سورس پروژه چراغ راهنمایی مورد استفاده شما دوستان قرار بگیرد و نهایت استفاده را ازش ببرید.


لینک کوتاه مطلب :
https://sourcesoft.ir/?p=826

درباره نویسنده

علیرضا نجاتی 136 نوشته در سورس سافت دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi